Me ja ohjelmamme

Raision Kokoomus vaikuttaa paikkakunnan poliittisessa toiminnassa  toteuttamalla Kansallisen Kokoomuksen aatetta ja arvomaailmaa. Tavoitteenamme on edistää raisiolaisten hyvinvointia sekä kehittää Raisiota ja sitä ympäröivää seutua. Näistä lähtökohdista vaikutamme sekä kuntalaisten lähiyhteisöissä että laajemmassa seudullisessa yhteistyössä.

Raision Kokoomuksen tavoitteena on omasta ja toistensa elämästä vastuuta kantavien kuntalaisten yhteisö, joka tarjoaa kuntalaisille eri elämänvaiheissa hyvän elämän edellytykset ja mahdollisuuden vaikuttaa omaan kehitykseensä. Lähtökohtanamme on turvata raisiolaisille hyvää suomalaista tasoa olevat joustavat, helposti saatavat ja kunkin yksilöllisiä tarpeita vastaavat peruspalvelut. Edistämme ja tuemme työntekoa, yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa samoin kuin kannamme vastuuta ympäristöstä sekä kaupunkimme turvallisuudesta ja viihtyisyydestä. Lähidemokratia ja vuorovaikutus kuntalaisten kanssa ovat meille tärkeitä asioita. Olemme  yhteistyökykyisiä ja etsimme raisiolaisten parasta yhdessä muiden poliittisten ryhmien ja kaupungin virkamiehistön kanssa.

Kyky uudistaa ja kehittää palveluja sekä löytää uusia taloudellisesti tarkoituksenmukaisia ratkaisuja on välttämätöntä  palvelujen kysynnän kasvaessa ja toimintaedellytysten muuttuessa. Raision Kokoomus toimii  aktiivisesti ja suhtautuu uudistushankkeisiin avoimesti, mutta myös harkiten. Haluamme tarjotaistä kaupunkilaisille tulevaisuudessakin vahvan, toimintakykyisen, elinvoimaisen ja itsenäisen Raision seuraavien suuntaviivojen mukaisesti.

OMA JA ITSENÄINEN RAISIO

Raisio on vahva, tehokas ja riittävän suuri kunta, joten sillä on kaikki edellytykset säilyä itsenäisenä. Vastustamme Turku-keskeistä uutta jättikuntaa ja kannatamme seudullisen yhteistyön tehostamista. Lähipalvelut ja lähidemokratia tulee säilyttää. Valtiovalta ei saa käyttää pakkotoimia kuntarakennetta uudistettaessa, vaan Raisiolle tulee antaa asiassa todellinen vaikuttamismahdollisuus.                                                                                                                                                                                                                                             

KESTÄVÄ JA TERVE TALOUS

Edellytämme taloudessa menokuria ja vastustamme käyttötalouden tulorahoituksen vajeen täyttämistä velkarahoitukselle. Olimme valmiit hyväksymään vuodelle 2012 maltillisen 0,5 prosentin kunnallisveron korotuksen, mutta vain sillä ehdolla, että aktiivisesti pyritään löytämään ja oikaisemaan huonosti tuottavia toiminnan alueita. Kannatamme maltillista ja hallittua investointiohjelmaa. 

DYNAAMINEN JA KUKOISTAVA ELIKEINOELÄMÄ

Raisio on merkittävä elinkeinoalue Varsinais-Suomessa. Raisio on kahdessa Elinkeinoelämän Keskusliiton tekemässä yritysilmastoselvityksessä yltänyt kolmen yritysmyönteisimmän kunnan joukkoon. Tavoitteenamme on Raision ykköspaikka seuraavalla kerralla. Tähän tarvitaan tarkoituksenmukaista kaavoitus-, tontti- ja liikennepolitiikkaa, yrittämiseen liittyvän byrokratian keventämistä ja yrittäjien ottamista mukaan päätöksentekoon.

SUJUVA JA TURVALLINEN LIIKENNE

Yhä lisääntyvä raskas liikenne tulee ohjata pois Raision keskustasta esimerkiksi keskustaa kiertävälle kehätielle. Valtatie 8 parantaminen on aloitettava Raision ja Nousiaisten välisen moottoritien rakentamisella. Turun pikaraitiotiehanketta ulee edistää. Kevyttä liikennettä ei saa unohtaa, vaan Raision tulee ylläpitää turvallista ja laadukasta kävely- ja pyörätieverkostoa.

VIIHTYISÄT JA VIHREÄT ASUINYMPÄRISTÖT

Raisiolaisille tulee tarjota monipuolisia ja kunkin elämäntilanteeseen ja tarpeeseen sopivia asumisvaihtoehtoja. Tulee luoda viihtyisiä, toimivia ja turvallisia asuinympäristöjä, joiden suunnittelussa ja ylläpitämisessä asukkaiden näkemyksille annetaan painoarvoa.

KUNNALLINEN JA YKSITYINEN PÄIVÄHOITO

Perheiden tulee voida valita heille ja lapselle sopivin päivähoitomuoto: päiväkotihoito, perhepäivähoito tai kotihoito. Kotihoitoa ja mahdollisuutta myös yksityisten päivähoitopalveluiden käyttämiseen tulee tukea. Päivähoidon hankkiminen palveluseteliä käyttäen tulisi olla mahdollista.

TASOKAS JA MONIPUOLINEN PERUSOPETUS LÄHIKOULUISSA

Raision tulee ylläpitää kattavaa alakouluverkostoa, jotta pienet koululaiset voivat käydä turvallisesti kohtuullisen koulumatkan päässä olevassa lähikoulussa. Luokkakokojen on pysyttävä pieninä ja oppimisympäristöjen turvallisina. Kieli- ja muiden erikoisluokkien toimintaa on ylläpidettävä.

JONOTON JA ASIAKASLÄHTÖINEN TERVEYDENHOITO

Raisiolaisilla tulee olla käytettävissään hyvää suomalaista tasoa olevat asiakaskeskeiset terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, jotka ovat lähellä ja vaivatta saatavissa. Terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn on kiinnitettävä erityistä huomiota.

HYVINVOIVAT JA KOTONA ASUVAT  IKÄIHMISET

Tavoitteena on, että yhä useampi yli 75-vuotias kykenisi elämään sujuvaa arkea ja asumaan kotonaan. Asumisen tukipalvelujen tulee olla lähellä ja helposti saatavilla. Omaishoitoa on hoitomuotona kehitettävä ja uudistettava ja omaishoitajien asemaa parannettava.